Интернет програмиране с Java
(изборен курс към ФМИ, СУ, летен семестър, 2003/2004 г.)

Изтеглете новата книга за програмиране на Светлин Наков и колектив:

Въведение в програмирането с Java

Овладейте фундаменталните основи на програмирането, структурите от данни и алгоритми с езика Java. Направете първата стъпка, за да станете кадърен софтуерен инженер – прочетете правилната книга!

Изтеглете безплатната книга на Светлин Наков "Въведение в програмирането с Java", известна още като "книгата на Наков", "Наков книга", "книга Наков", "Светлин Наков книга", "Наков Java", "Java Наков", "Наков програмиране", "книга Java", "Java книга", "учебник по Java", "учебник по програмиране", "книгата за програмиране", "Национална академия по разработка на софтуер - книга", "книга за структури от данни" и "книга за алгоритми". Download the Free Book "Introduction to Programming with Java" by Svetlin Nakov (introjavabook). Learn the fundamentals of computer programming, data structures and algorithms with Java. Become a software engineer. Start with the right book! The book "Introduction to Programming with Java" by Svetlin Nakov is well known in Bulgaria as "Java book", "Intro Java book", "IntroJava book", "introjavabook", "Nakov book", "book Nakov", "Java Nakov", "Nakov Java" and "Nakov Java book".

Съобщения:

Учебна програма:

     html file    doc file

Лекции:

     Лекциите са базирани на книгата:
Интернет програмиране с Java

Интернет програмиране с Java

автор: Светлин Наков

издателство: Faber, 2004

ISBN: 954-775-305-3

233 страници
 

Преподавателски екип:

     Светлин Наков -
     Борис Червенков -
     Лъчезар Цеков -
     Красимир Семерджиев -
     Димитър Георгиев -
     Николай Недялков -

Студенти и оценки:

     html file

Учебни занятия:

     понеделник: 19-21, зала 210, Хим. факултет
     сряда: 19-21, зала 210, Хим. факултет

Курсови проекти:

     Прочетете условията на курсовите проекти.
     Изтеглете решенията на курсовите проекти, предадени от студентите от випуск 2004.

Учебни материали:

1. Socket програмиране с Java

1.1. Въведение в Internet протоколите TCP/IP. Основни мрежови концепции

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

1.2. Вход/изход с Java – двоични и текстови потоци

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

1.3. Многонишково програмиране и Thread-синхронизация

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

1.4. TCP сокети – клиентски и сървър сокети

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

1.5. UDP и Multicast сокети

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

1.6. Асинхронни сокети (non-blocking sockets)

Темата отпада от учебния план.

1.7. Достъп до отдалечени ресурси чрез URL

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

1.8. Достъп до ресурси през HTTPS

Темата отпада от учебния план.

1.9. Разработка на SMTP/POP3 клиент с JavaMail API

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

1.10. Пример: Разработка на chat клиент/сървър

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

1.11. Пример: Разработка на forward сървър

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

2. Java аплети

2.1-2.2. Въведение в AWT. Java аплети – основни концепции

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

Анимация с Java аплети

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

2.3. Комуникация между аплет и сървър

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

3. Web-програмиране с Java сървлети и Java Server Pages (JSP)

3.1. Основни концепции в Web програмирането. HTTP протокол

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

3.2. Сървлети. Пример за сървлет. Работа със сървър Tomcat

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

3.3. HTML форми. Извличане на параметри

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

3.4. Жизнен цикъл на сървлетите. Сесии. Cookies

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

3.5. Java Server Pages

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

3.6. JSP и JavaBeans

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

3.7. Служебни обекти и видимост. Използване на служебните обекти

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

3.8. Обработка на изключения в JSP. Error pages

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

3.9. Потребителски тагове – дефиниране и използване

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

3.10. Създаване и deploy-ване на web-приложения, съгласно стандартите на Sun за J2EE

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

3.11. Библиотеката JSTL (Java Standard Tag Library)

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

3.12. Цялостен пример за Web-приложение (Мини форум)

ZIP архив (пълен сорс код)

Някои тънкости при работата с Java Server Pages (JSP)

HTML file (на български)     DOC file (на български)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на български)

Сървлет филтри

HTML file (на английски)     DOC file (на английски)     DOC файл + HTML файл в ZIP архив (на английски)

Примерни Web-приложения, демонстриращи използването на сървлети, JSP страници и потребителски тагове (демонстрациите, проведени по време на лекциите)

ZIP архив (сорс код на приложенията)

Пример за цяло J2EE Web-приложение, с компонентно-ориентирана архитектура, основано на потребителски тагове и JSTL (демонстрирано по време на лекциите) - проста Web-базирана информационна система за управление на складово стопанство

ZIP архив (пълен сорс код на приложението)

Примерно Web-приложение за upload на файлове. Използва библиотеката com.oreilly.servlet.

ZIP архив (пълен сорс код на приложението)

Препоръчвани практики при работа със сървлети и JSP

Servlet Best Practices, Part 1 - HTML file (на английски)

Servlet Best Practices, Part 2 - HTML file (на английски)

Самоучители по Java сървлети, JSP, потребителски тагове и JSTL

The Java Web Services Tutorial - Chapter 15: Java Servlet Technology (на английски)

The Java Web Services Tutorial - Chapter 16: Java Server Pages Technology (JSP) (на английски)

The Java Web Services Tutorial - Chapter 17: Java Server Pages Standard Tag Library (JSTL) (на английски)

The Java Web Services Tutorial - Chapter 18: Custom Tags in JSP Pages (на английски)

The Java Web Services Tutorial - Chapter 19: Scripting in JSP Pages (на английски)

The Java Web Services Tutorial - Chapter 23: Internationalizing and Localizing Web Applications (на английски)

Достъп до релационни бази данни от Java

Introduction to Relational Databases (на английски)

SQL Tutorial by Chuo-Han Lee (на английски)

SQL Tutorial by FirstSQL, Inc. (на английски)

JDBC Tutorial (на английски)

Инфраструктура на публичния ключ, цифрови подписи, сертификати, SSL

PPT файл (на български)     PDF файл (на български)     PPT файл + PDF файл в ZIP архив (на български)

Изпити и оценки:

     Крайната оценка се формира от два курсови проекта, предадени и успешно защитени по време на семестъра. Всеки проект носи между 0 и 35 точки. Проектите са задължителни и играят ролята на изпит. Оценяването ще се извършва по следната схема:

от 31 до 41 т. Среден (3)
от 41 до 51 т. Добър (4)
от 51 до 60 т. Мн. добър (5)
от 61 до 70 т. Отличен (6)

Курсовите проекти представляват практически задания, чрез които студентите демонстрират степента на овладяване на учебния материал. Проектите се разработват самостоятелно извън учебните занятия и се оценяват в присъствието на студента. При оценяването се проверява не само коректността на изпълнение на заданието, но и до каква степен студента разбира в дълбочина кода, който е написал. На студента се възлагат допълнителни задачи, свързани с проекта му, които той трябва да реши на място. При установяване на преписване работата на студента се анулира. Конкретните изисквания, условия на проектите и срокове за предаване ще бъдат обявени по-късно (проект 1 че бъде обявен в средата на семестъра, а проект 2 - един месец преди сесията).

Старият сайт на курса:

     Посетете стария сайт на курса "Интернет програмиране с Java" от учебната 2001/2002 г. В него ще намерите старите лекции, богата колекция от учебни материали, условията на курсовите проекти от минали години, както и някои все още актуални дискусии от стария форум.

Фото албум:

     Фото албум на курса "Интернет програмиране с Java", 2004

За коментари и дискусии посетете:

     Форум на курса "Интернет програмиране с Java"

© 2004 by Svetlin Nakov
Site statistics: Site statistics