Проектиране и анализ на компютърни алгоритми - 1 част
(изборен курс към ФМИ, СУ, зимен семестър, 2003/2004 г.)

Съобщения:

Учебна програма:

     html file    doc file

Преподавателски екип:

     Светлин Наков -
     Милослав Средков -
     Красимир Добрев -

Студенти и оценки:

     html file

Учебни занятия:

     вторник: 19-21, зала 325 на ФМИ
     четвъртък: 18-21, зала 325 на ФМИ

Лекции:

     Всички лекции са публикувани в книгата:
     Programming = ++Algorithms;      Програмиране = ++Алгоритми;
Преслав Наков, Панайот Добриков,
TopTeam Co., 2003, 696 страници
ISBN 954-8905-06-X

За някои от темите учебни материали има на стария сайт на курса ПрАнКА-1 от учебната 2001/2002.

Посетете и официалния сайт на цялата поредица от курсове "ПрАнКА" (ПрАнКА-1, ПрАнКА-2, ПрАнКА-3).

Допълнителни материали към лекциите:

     Към тема 1.3 (Основни комбинаторни алгоритми. Пермутации. Вариации. Комбинации. Генериране и кодиране) - някои допълнителни комбинаторни алгоритми - реализация на Паскал + описание

Курсови проекти:

Изпити и оценки:

     Крайната оценка се формира от два теста и проект, направени по време на семестъра по точкова система. Явяването на тест 1 носи от 0 до 35 точки. Тест 2 носи също от 0 до 35 точки. От проекта могат да се спечелят до 35 точки. От бонуси всеки студент може да събере допълнително до 15 точки. Така сумарно всеки студент може да събере до 120 точки. Крайната оценка се оформя от по следната схема:

от 40 до 52 т. Среден (3)
от 53 до 65 т. Добър (4)
от 66 до 79 т. Мн. Добър (5)
от 80 до 120 т. Отличен (6)

Всеки от двата теста се състои от по 35 въпроса. За всеки от тези въпроси са дадени по няколко възможни отговора, от които точно един е верен. За всеки верен отговор се дава по 1 точка. Тестовете се провеждат по време на семестъра - единият в средата, а другият в края. Точните дати за тестовете ще бъдат обявени 2 седмици предварително.

Курсовите проекти представляват задачи по програмиране, в които студентите трябва да реализират един или няколко от изучаваните алгоритми на някой широко-разпространен език за програмиране (като C, C++, Java и C#). Проектите се разработват самостоятелно извън учебните занятия и се оценяват в присъствието на студента. При оценката се проверява дали програмата работи правилно, дали е използван ефективен алгоритъм и дали студентът разбира в дълбочина проекта си (т.е. дали не е преписал от някого). Конкретните изисквания, условия на задачите и срокове за предаване ще бъдат известни в средата на семестъра.

Бонусите, от които студентите могат да натрупат допълнителни точки, имат за цел да ги мотивират да изучават редовно и старателно учебния материал. Студентите, които желаят (не е задължително!), ще могат преди всяка лекция да изпращат кратки резюмета на учебния материал, който предстои да бъде предаден на нея. На сайта на курса ще бъде достъпна Web-базирана система от която всеки ще може да изпраща резюмета. За всяко изпратено в срок и одобрено от преподавателския екип резюме ще се дават 0.5 точки. Така старателните студенти ще могат да натрупат допълнително до 15 точки и ще имат възможността да усвоят учебния материал много по-добре, благодарение на редовното му и систематичното изучаване. При съвпадащи или много приличащи едно на друго резюмета точки няма да се дават на никой от "авторите". Резюметата трябва да представляват кратък текст (от порядъка на 500 думи), описващ най-важното от темата, за която са написани.

Допълнителни точки бонус ще се дават и на студенти, които са открили грешки в учебника и са ги докладвали във формата за изпращане на грешки. Колко точки ще се дават за една грешка зависи от грешката, но ще бъде между 0 и 3. При откриване на сериозна грешка ще се дават повече точки, а при откриване на незначителна грешка (например печатна) ще се дават по-малко точки. Ще се взема предвид също колко е трудно да се открие грешката, защото на определени места е очевидно, че е сгрешено и е очевидно какво са имали предвид авторите на учебника.

Ако се интересувате от състезания по програмиране, посетете:

     Компютърен клуб на ФМИ

За изпращане на грешки в учебника посетете:

     Форма за изпращане на грешки в книгата "Програмиране=++Алгоритми;"

Фото албум на курса "Проектиране и анализ на компютърни алгоритми - 1 част":

     Фото албум

За коментари и дискусии посетете:

     Форум на курса "Проектиране и анализ на компютърни алгоритми - 1 част"

© 2003 by Svetlin Nakov
Site statistics: Site statistics