Imagine Cup 2004

1.      Условия

·          Участници - студенти

·          Ако участниците в един отбор са от различни факултети поне един да бъде от факултет, който е член на MSDN AA

2.      Теми на състезанието

·          Визуализиране

·          Къс филм

·          Алгоритми

·          Групово програмиране

3.      Визуализиране (Rendering Competition)

·          On-line състезание

·          Изисква от участниците да създадат възможно най-представителна интерактивна визуализация на бъдещето чрез използуване на DirectX

·          Изисквания

Ø  Използуване на DirectX9, D3DX, HLSL средства

Ø  Кодиране с Visual Studio .NET

Ø  Размер на изпълнимия файл (exe) по-малък 40 MB архивиран (zip)

·          Отбори до 4 души

·          Предаване на проектите до 30 март 2004

·          Гласуване on-line от 1-30 април

·          Петте най-добри и пет поставени (wildcards) ще бъдат избрани за световния финал

·          Писмена спецификация

Ø  Език - английски

Ø  Описание на приложението

Ø  Трябва да започва със заглавието

Ø  Описание на приложението в обем по-малък от 150 думи

Ø  250x250 пиксела представително изображение или screenshot

Ø  Най-много 5 страници

·          Критерии за оценка

Ø  Творчество                                                                                         30%

Ø  Ниво на употреба на възможностите на DirectX9.0                   30%

Ø  Общо ниво на обработка (polish)                                                   20%

Ø  Техническа трудност                                                             20%

·          Награди във финалния кръг

Ø     I – 12 000$

Ø    II –   8 000$

Ø   III –   4 000$

4.      Къс филм (Short Film Competition)

·          On-line състезание

·          Използуване на технологиите за да се разкаже история

·          Колко оригинална („свежа”) е „иновативната култура”?

·          Изисквания:

Ø  Използуване на Windows Movie Maker при редактиране на филма

Ø  Времетраене < 8 min

Ø  Обем < 30 MB архивиран (zip)

Ø  Език – Английски (или със субтитри)

·          Отбори до 4 души

·          Предаване на проектите до 30 март 2004

·          Гласуване on-line от 1-30 април

·          Петте най-добри и пет поставени (wildcards) ще бъдат избрани за световния финал

·          Писмена спецификация

Ø  Език - английски

Ø   Да представя мотивацията за създаване на филма

Ø  Използувани кинематографични техники

Ø  Да започва с името на филма

Ø  Описание на приложението в обем по-малък от 150 думи

Ø   250x250 пиксела представително изображение или screenshot

Ø   Най-много 5 страници

·          Критерии за оценка

Ø  Перспектива/звук                                                                             40%

Ø  Стил                                                                                                     40%

Ø  Актуалност на темата                                                                      20%

Ø     Награди във финалния кръг

Ø    I – 12 000$

Ø   II –   8 000$

Ø  III –   4 000$

5.      Алгоритми (Algorithm Competition)

·          Тества програмистките умения на студента

·          Отбор от един участник

Ø      Регистриране online между 1 януари и 30 март

·          Трябва да се представи паспортна идентификация (passport ID)

·          Всички регистрирани студенти ще получат инструкции за участие

·          Етапи:

Ø Първи – 15.април.2004

Ø  Най-добрите 70 участвуват на втори етап

Ø  Най-добрите пет участвуват на финалния кръг

Ø     Награди във финалния кръг

Ø      I– 5 000$

Ø     II– 2 500$

Ø    III– 1 250$

6.      Групово програмиране (Group Programming Competition)

·          Идеята на състезанието по софтуерен дизайн е да отличи и награди най-добрите студенти в областта на програмирането

·          Цел – студентски работи, ориентирани към работа с мобилни устройства, smart-системи и .NET за създаване на програмни приложения, които са ориентирани подобряване на всекидневния живот

·          Изисквания:

Ø  Отбори до 4 души

Ø  Предварително състезание (вътрешно-университетско) – с правила по усмотрение на университета

Ø  Проектите се предават в Майкрософт България до 27 февруари 2004

·          Кръг в България – път към Imagine Cup

ØМясто: София

ØДата: 05.03.2004 г.

·          Регионален кръг

Ø Великобритания?

Ø Март 2004 г.

·          Финален кръг

Ø Бразилия

Ø Юли 2004 г.

6.1.           Изисквания към проекта

·          Обща спецификация (дизайн)

Ø  Писмена спецификация на архитектурата на приложението, включващо обекти, йерархия и пр.

Ø  Спецификацията трябва да включва потребителски сценарии и изисквания (хардуер, софтуер и др.)

Ø  Език - Английски

·          Елементи на приложението

Ø   Системата трябва да съдържа някакъв интелигентен (smart) елемент, който се самообучава и подобрява правилността на функционирането си или своята ефективност по време на работа

Ø   Отборът трябва да разработи и публикува поне една Web услуга на отделен Web сървър

Ø   Трябва да се разработи с мобилно клиентско приложение, което ползува Web услуги и взаимодейства или съдържа интелигентния (smart) елемент

Ø   Трябва да бъде включен data design и запомнящ (storage) елемент

·          Клиентско приложение

Ø   Клиентското приложение трябва да включва елементи на UI, които да позволяват на потребителя да взаимодейства със създадената Web услуга (услуги)

Ø   Клиентското приложение трябва да ползува поне създадената Web услуга (услуги), описана по-горе

Ø  Клиентското приложение може и се предпочита да ползват и други, налични Web услуги. Отборът е отговорен за установяване на необходимите права и разрешения за ползване на външните Web услуги

6.2.           Изисквания за демонстрацията

·          Всеки отбор ще има 20 минути време за представяне на проекта

·          Представянето трябва да включва обсъждане на целта и ползите от проекта, а така също и архитектурата на решението

·          Представянето трябва да бъде на английски език

6.3.           Технически изисквания

·          Препоръчителни платформи за сървъри

Ø Web услуги, изпълнявани на машина с Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, и съответни версии на IIS

Ø Web сървъри, изпълняващи Microsoft .NET Framework 1.0 или 1.1

·          Препоръчвана технология за реализация на база-данни

Ø ADO.NET

Ø Microsoft Access

Ø SQL Server 2000.

·          Препоръчвани среди за разработка

Ø Web Matrix

Ø Visual Studio .NET (2003).

·          Препоръчителен дизайн на клиентското приложение

Ø  PC приложение

Ø  WebForms приложение (ASP.NET)

Ø  Mobile device client (WAP или Mobile Explorer, допустими са емулатори)

Ø  WinForms приложение.

·          Препоръчителни платформи за изпълнение на UI клиентите

Ø  Windows XP (всички версии)

Ø  Pocket PC 2003

Ø  Windows CE .NET

6.4.           Критерии за оценката на националния кръг

·          Интелигентност на системата (smart)                                               25%

·          Ниво на иновация на решението                                                       25%

·          Ниво на потенциална приложимост на разработката                    25%

·          Качество на презентацията                                                                10%

·          Реализация                                                                                            15%

·          Журито е избрано от Майкрософт България

6.5.           Права върху продукта

·          Microsoft си запазва правото да използува проектите-финалисти (без изходния код) за демонстрации, реклама и представяния на това и бъдещи състезания (без право на препродажба)

·          Студентите запазват правата си върху кода.

6.6.           Финален кръг - Imagine Cup 2004

·          Състезанието се състои от:

Ø  Един ден оценка при затворени врати

Ø  Един ден демонстрации при отворени врати

Ø  Финална церемония / закриване и награждаване на победителите

·          Награди във финалния кръг

Ø  I    – 25 000$

Ø  II   – 15 000$

Ø  III  – 10 000$

·          Победителят получава Imagine Cup до състезанието за 2005

7.      За повече информация:

·          Официален сайт на конкурса "Imagine Cup http://www.imaginecup.com/

·          Майкрософт България – тел. +359 2 9657 357