Програмиране за платформа .NET

Едносеместриален изборен курс (0+0+4) за студенти от ФМИ

Преподавателски екип:

 

Светлин Наков

е-mail:

 

Стоян Йорданов

е-mail:

 

Георги Иванов

е-mail:

 

Николай Недялков

е-mail:

Анотация:

Курсът “Програмиране за платформа .NET” е предназначен за студенти от всички курсове, специалности и специализации във ФМИ на СУ, които се интересуват от разработка на приложения за платформата .NET на Microsoft. Разглеждат се основните концепции, върху които е изградена платформата, нейната архитектура, средата за изпълнение на управляван код CLR, .NET компонентите (assemblies), основната библиотека от стандартни класове на .NET (Framework Class Library) и средствата за комуницакция между .NET компоненти (Remoting и Web-услуги). Обръща се внимание на концепциите за работа с данни в ADO.NET и средствата за обработка на XML. Разглеждат се още средствата за създаване на графичен потребителски интерфейс (Windows Forms) и технологията ASP.NET за създаване на Web-приложения. Курсът е въведителен и обхваща само основите на платформата .NET без да навлиза в детайли.

Course Description:

TheProgramming for the .NET platform” course objective is to introduce the students to the principles of application development for the Microsoft .NET platform. The most important topics covered include: Base concepts of the platform, architecture, CLR managed execution environment, .NET components (assemblies), Framework Class Library, as well as Remoting and Web-services technologies. Accessing data with ADO.NET, working with XML, creating graphical user interface with Windows Forms and Web applications with ASP.NET are also in the course plan. The course aims only to introduce the bases of .NET platform without discussing it in deep details.

Изисквания към студентите:

Изпити и оценки:

Изпит няма. Крайната оценка се формира от два теста, направени по време на семестъра. Студентите, които са се представили най-добре на първи тест, ще имат възможност да направят курсов проект вместо втори тест.

За повече информация:

http://www.nakov.com/dotnet/

Учебни занятия:

Вторник, 19-21 часа, зала 325 на ФМИ

Сряда, 19-21 часа, зала 325 на ФМИ

Първа сбирка:

26 февруари, сряда, 19 часа, зала 325 на ФМИ

Учебна програма:

1.      Основни концепции в .NET

1.1. Какво представлява .NET платформата

1.2. Архитектура на .NET Framework

1.3. Common Language Runtime (CLR)

1.4. Създаване и инсталиране на .NET компоненти

1.5. Основни библиотеки (Framework Class Library)

1.6. Основни типове данни (Common Type System)

1.7. Управление на паметта и ресурсите. Финализация

1.8. Изключения. Управление на грешки и непредвидени ситуации чрез изключения

1.9.       Потоци и файлове

1.10.       Сериализация на данни

1.11.       Средства за работа в мрежа и Интернет

2.      По-сложни концепции

2.1. Многонишково програмиране, асинхронно изпълнение и синхронизация

2.2. Reflection

2.3. Remoting

2.4. Взаимодействие между Managed и Unmanaged код

2.5. Атрибути

3.      Работа с данни

3.1. ADO .NET. Основни класове. Работа с DataReader и DataSet

3.2. Работа с XML

4.      Windows Forms

4.1. Въведение – създаване на форми, добавяне на контроли, събития

4.2. Основни класове (Component, Control, ScrollableControl, ContainerControl, Form)

4.3. Основни контроли

4.4. DataGrid

5.      ASP.NET

5.1. Основни концепции. ASP vs. ASP .NET. Файлът web.config

5.2. Web форми и контроли

5.3. Жизнен цикъл на Web-приложенията

5.4. Съхранение на състоянието

5.5. Web Services

5.6. ASP .NET security